Mercer (Polska) Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m. St. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000043554

Kapitał zakładowy 2 936 000,00 zł, wpłacony w całości

NIP 525-21-41-429 REGON 01609427

 

Dane kontaktowe:

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw, Polska

Tel.  22 456 40 20

Tel. 22 456 42 00

Fax: 22 456 40 21

Email: reception_warsaw@mmc.com

 

Zarząd spółki:

Krzysztof Nowak (Prezes Zarządu)
Andrzej Narkiewicz (Członek Zarządu)
Tom Geraghty (Członek Zarządu)

 

 

1/ Broker’s ubezpieczeniowy

Mercer (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, oświadcza, że jest brokerem ubezpieczeniowym, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1063/01, wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”). Rejestr brokerów ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie internetowej KNF pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker. W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym.

Mercer nie posiada akcji lub udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów Mercer.

Reklamacje można składać zgodnie z Polityką Reklamacji Mercer.

******

 

Mercer (Polska) sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw, hereby represents it is an insurance broker licensed to pursue insurance brokerage activity (license no. 1063/01) entered in the register of insurance brokers maintained by the Polish Financial Supervision Authority (hereinafter: PFSA). The register of insurance brokers is available at the PFSA website at: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker. Searching the data requires filling out an e-form and selecting the type of entity whose data will be searched. Searching the data is possible after entering at least one identifying datum of the broker from among data indicated in the e-form.

Mercer does not hold any shares or stock in any insurance company. No insurance company holds any shares in Mercer.

Complaints can be lodged in accordance with the Mercer Complaint Policy.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Administratorem danych osobowych jest Mercer (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98 (dalej Mercer).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci archiwizacji dokumentacji brokerskiej przez okres 10 lat od zakończenia współpracy w oparciu o Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń (art. 32 ust. 3 pkt 4), nakładającą na brokera obowiązek przechowywania dokumentacji we wskazanym powyżej okresie. Dane szczególnie chronione, tj. dane o stanie zdrowia, o ile zostały przekazane Mercer podczas obsługi brokerskiej świadczonej przez Mercer będą przetwarzane w ww. celach. Mercer będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Mercer. Ponadto Mercer  będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli osoba, której dane przetwarzamy uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

 

Inspektor Ochrony Danych: Mary Pothos, E-mail: GDPRlegal@mmc.com

Mercer (Polska) Sp. z o.o.  adres: Al. Jerozolimskie 98, 00- 807 Warszawa.

 

 

Privacy notice

 

The administrator of personal data is Mercer (Polska) Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at Al. Jerozolimskie 98 (hereinafter Mercer).
Your personal data will be processed on the basis of art. 6 clause 1 lit. c) GDPR, i.e. in order to fulfill the legal obligation incumbent on the administrator in the form of archiving broker documentation for a period of 10 years from the termination of cooperation based on the Act on insurance distribution (Article 32 (3) (4), imposing an obligation on the broker storing documentation during the period indicated above.


Sensitive data, i.e. health data, if they were provided to Mercer during brokerage services performed by Mercer will be processed in the abovementioned purposes.
Mercer will share personal data with other recipients entrusted with processing personal data on behalf of and for the benefit of Mercer. In addition, Mercer will share personal data with other recipients, as long as such an obligation results from legal provisions. Data will not be transferred to third countries and international organizations.


Each person has access to data processing services performed by Mercer provided by the right to:

 

 • access to her / his personal data and receive a copy of the personal data being processed;
 • rectification of her / his incorrect data;
 • request deletion of data (the right to be forgotten) in the event of circumstances provided for in art. 17 GDPR;
 • requests to limit data processing in the cases indicated in art. 18 GDPR;
 • objecting to data processing in the cases referred to in art. 21 GDPR;
 • transferring the data provided, processed in an automated manner;
 • withdrawal of consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

If the person whose data we process considers that personal data provided is processed unlawfully, there is a possibility to lodge a complaint to the supervisory body (UODO, ul. Stawki 2, Warsaw).

If you need additional information related to the protection of personal data or if you want to exercise your rights, please contact:

 

Data Protection Officer: Mary Pothos, Email: GDPRlegal@mmc.com

Mercer (Polska) Sp. z o.o. address: Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw.