Mercer | Impressum

Mercer | Impressum

Mercer (Polska) Sp. z o.o.
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m. St. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000043554

Kapitał zakładowy 2 936 000,00 zł, wpłacony w całości

NIP 525-21-41-429 REGON 01609427

Dane kontaktowe:

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw, Poland
Telefon: +48 22 376 62 21
Email: reception_warsaw@mmc.com

Zarząd spółki:

Krzysztof Nowak (Prezes Zarządu)
Andrzej Narkiewicz (Członek Zarządu)
Achim Lueder (Członek Zarządu)

Informacja o podziale Mercer (Polska) Sp. z o.o.

Informacja na temat podziału spółki Mercer (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) („KSH”) tj. w drodze podziału przez wydzielenie.

W wyniku podziału przez wydzielenie, część majątku spółki Mercer (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeniesiona na spółkę nowo zawiązaną – Mercer Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z podziałem przez wydzielenie, działając na podstawie art. 540 §31 KSH spółka Mercer (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043554 („Spółka”), udostępnia bezpłatnie, do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.mercer.com.pl/impressum, plan podziału Spółki z dnia 21 września 2017 r., od dnia 22 września 2017 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

Plan podziału dostępny jest bezpłatnie do pobrania poniżej.

Information on the demerger of Mercer (Polska) Sp. z o.o.

Information on the demerger of Mercer (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to be carried out in accordance with Article 529 §1 item 4 of the Act dated 15 September 2000 Polish Commercial Companies Code (unified text Journal of Laws 2017, item 1577) (“CCC”), i.e. demerger by spin-off.

As a result of the demerger, part of the assets of Mercer (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością will be transferred to the newly established company – Mercer Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

In relation to the demerger by spin-off, acting pursuant to Article 540 §31 of CCC, Mercer (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, address: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw under KRS number 0000043554 (the “Company”), hereby publishes, free of charge, to the public, on the website http://www.mercer.com.pl/impressum, the Company’s demerger plan dated 21 September 2017 r., available to public as of 22 September 2017 until the day of closing the shareholders’ meeting on which the demerger resolution is adopted.

The demerger plan is available to download freely below.

Download demerger plan