Obowiązek informacyjny – marketing

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mercer (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98 (dalej: Mercer). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Mercer. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, znajduje się pod linkiem.

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przekazywania Tobie informacji marketingowych o produktach i usługach Mercer. Dane osobowe przetwarzane przez Mercer mogą zawierać w szczególności z: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

 

Mercer może przetwarzać dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Mercer. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Mercer, jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o produktach i usługach Mercer, w tym zaproszeń na konferencje branżowe lub art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. Twoja zgoda.

 

Mercer będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którzy są podmiotami przetwarzającymi lub dalszymi podmiotami przetwarzającymi dla Mercer. Ponadto Mercer będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody, którą możesz wycofać klikając na link https://info.mercer.com/mercer-email-preference-center.html?mkt_unsubscribe=1

 

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jakie masz prawa?

 

Przysługuje Tobie prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Tobie praw, skontaktuj się z nami:

e-mail: privacycoordinator@mercer.com lub GDPRlegal@mmc.com

 

Mercer (Polska) Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 98

English Version

 

GDPR – Data Protection Notice - marketing

 

Mercer (Polska) Sp. z o.o. with registered office in Warsaw (00-807) at Aleje Jerozolimskie 98 (hereinafter “Mercer”) is the controller of your personal data.  Your personal data will be processed to conduct direct marketing of the Mercer’s products and services. More detailed information about processing your personal data, included your rights, can be found under the link.

 

Providing the data is not compulsory, but necessary to provide you with marketing information about Mercer’s products and services. Personal data processed by Mercer may comprise in particular: name and surname, phone number and e-mail address.

 

Mercer may process personal data that you have voluntarily provided during  up to now cooperation or has been collected from commonly available sources .

 

What is the purpose and the basis of processing you data?

 

Your personal data will be processed in Mercer’s marketing purposes. The legal basis for the processing of personal data for marketing purposes is Article 6(1) point f) of the GDPR,  i.e. Mercer’s legitimate interests, as sending marketing information about Mercer’s products, services, including invitations for professional conferences or Article 6(1) point a) of the GDPR, i.e. your consent.

 

Mercer will transfer your personal data to other receivers, who are Mercer’s processors and sub-processors. Furthermore, Mercer may share your personal data to other receiver, if the obligation will arise from any of the legal provisions.

 

Your personal data may be transferred to third countries and international organizations, if the entities sited in these countries provided appropriate safeguards of personal data.

 

How long would we be processing your data?

 

Your personal data will be processed till you object to the processing of your personal data or withdraw the consent, which you can execute by clicking at https://info.mercer.com/mercer-email-preference-center.html?mkt_unsubscribe=1

 

You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, which will not affect the lawfulness of the processing made before withdrawal of the consent.

 

What are your rights?

 

You have the right to:

 • access your personal data and obtain a copy of the personal data being processed;
 • have your inaccurate personal data rectified;
 • have your personal data erased (right to be forgotten) in case of  circumstances provided for in Article 17 of the GDPR arise;
 • have the processing of your personal data restricted, in the cases referred to in Article 18 of the GDPR;
 • object to the processing of your personal data, in the cases referred to in Article 21 of the GDPR;
 • transfer the personal data you provided which are processed by automated means.

If you consider that your personal data is processed in breach of the law, you may lodge a complaint with the supervisory authority (UODO, Stawki 2 street, Warsaw).

 

Contact

 

If you need further information about personal data protection or if you want to exercise your rights, please contact us at:

e-mail: privacycoordinator@mercer.com or GDPRlegal@mmc.com

 

Mercer (Polska)  sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (00-807) at Aleje Jerozolimskie 98.