W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, trudno znaleźć bardziej interesujące zagadnienie od rynku wynagrodzeń.

 

Analiza rynku pracy i wynagrodzeń, którą opracowuje Mercer, stała się integralną częścią wiodącej publikacji ABSL ‘Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce’. Kilka interesujących faktów, na bazie opracowania na rok 2021:

 

  • Płace zasadnicze w Polsce pozostają konkurencyjne w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Różnica w płacach widoczna jest w szczególności na stanowiskach o niższym poziomie zaszeregowania i może sięgać nawet 600%! Wraz z wzrostem poziomu zaszeregowania, różnice te maleją.
  • W sektorze SSC/BPO płace w Polsce porównywalne są z tymi obserwowanymi np. na Węgrzech i Łotwie. Są stosunkowo wyższe od tych notowanych w Bułgarii czy w Rumunii, natomiast odstają od wynagrodzeń notowanych w Republice Czeskiej.
  • Jeśli chodzi o wynagrodzenia, Warszawa wyraźnie odstaje w porównaniu z innymi regionami kraju. Wynagrodzenia w Warszawie są średnio 16% wyższe od średniej ogólnokrajowej. Drugim najlepiej opłacanym regionem jest Dolny Śląsk. W zestawieniu najniżej wypada Podlasie.
  • Branża farmaceutyczna jest sektorem, który oferuje najwyższe wynagrodzenia w Polsce a sekunduje mu branża IT. W stawce wyraźnie odstają branża logistyczna oraz produkcyjna.
  • Jedna na cztery organizacje w sektorze SSC/BPO twierdzi, że ekstensywny model pracy zdalnej zwiększył produktywność jej pracowników. Jedynie 5% organizacji dostrzega spadek produktywności.

 

Więcej informacji w raporcie ABSL ‘Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021’. Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony ABSL.

 
In today's economic reality, it is difficult to find a topic that is more interesting than employee salaries.

 

The analysis of labor and remuneration market prepared by Mercer has become an integral part of the leading ABSL publication ‘Business Services Sector in Poland'. Some interesting findings, based on 2021 study:

 

  • Base salaries in Poland remain competitive with those of Western Europe. The difference in salaries is particularly visible in lower-grade positions and can be as high as 600%! As the position grade increases, differences in salaries decrease.
  • In the SSC / BPO sector, salaries in Poland are comparable to those observed in, for example, Hungary and Latvia. They are relatively higher than those recorded in Bulgaria or Romania, but lower than salaries recorded in the Czech Republic.
  • When it comes to salaries, Warsaw stands out in comparison with other regions of the country. Salaries in Warsaw are on average 16% higher than the national average. The second best-paid region is Lower Silesia. Podlasie is the lowest paid region in the ranking.
  • Pharmaceutical industry offers the highest salaries in Poland and is followed by IT sector. Logistics and manufacturing sectors are the lowest paid industries in the market.
  • One of four organizations in the SSC / BPO sector state, that an extensive model of remote work has increased the productivity of their employees. Only 5% of organizations perceive a decline in productivity.

 

More information in the ABSL report ‘Business Services Sector in Poland 2021'. The publication can be downloaded free of charge from the ABSL website.

 


Kontakt z naszym konsultantem

Aby dowiedzieć się więcej o Analiza rynku pracy i wynagrodzeń Mercer wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych konsultantów skontaktuje się z Tobą.

*Required Fields