Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dziecka z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

 

Ubezpieczenie EDU Plus to kompleksowa ochrona NNW dla dzieci, młodzieży i studentów, które obowiązuje przez cały rok szkolny i w wakacje na całym świecie.

 

 • Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW - Ochrona ubezpieczeniowa przez cały rok szkolny i w wakacje na całym świecie.
 • Telemedycyna – konsultacje internisty, pediatry lub porada dietetyczna przez telefon, czat lub wideorozmowę.
 • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – pokrycie kosztów badań, wizyty lekarskiej i wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zdiagnozowania choroby.
 • Pakiet ONKO – druga opinia lekarska krajowa, telekonsultacje lekarzy specjalistów.
 • e-Rehabilitacja – sesje rehabilitacyjne w domu pod zdalnym nadzorem doświadczonego fizjoterapeuty.
 • Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej – refundacja kosztów za opłaconą wycieczkę szkolną po nieszczęśliwym wypadku.
 • Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – za każdy dzień pobytu rodzica lub opiekuna.
 • Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po nieszczęśliwym wypadku.
 • Ochrona Prawna – pomoc prawnika w sporach.

 

4 warianty do wyboru

Wariant I
SU 80 000 zł

128 zł/rok

Wariant II
SU 40 000 zł

80 zł/rok

Wariant III
SU 30 000 zł

55 zł/rok

Wariant IV
SU 18 000 zł

35 zł/rok

*SU – Suma UbezpieczeniaUbezpiecz swoje dziecko już teraz!

 

 

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę:

klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i podaj ID klienta: kyu3l

 

 

Potwierdzenie w formie certyfikatu, który wysyłany jest na email rodzica 

NOWOŚĆ!

 

Oferta ubezpieczenia InterRisk dla rodziców. Więcej informacji znajdziecie Państwo w ulotce.

 

Tutaj znajdziesz instrukcję zakupu ubezpieczenia NNW „szkolne”.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: NNW_dziecko@mercer.com
Personal accident insurance for a child with InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

 

EDU Plus insurance is a comprehensive personal accident insurance for children, teenagers and students, valid during the whole school year and vacations all over the world.

 

 • Insured's health impairment due to a personal accident - Insurance coverage throughout the school year and vacations worldwide.
 • Telemedicine - consultations with an internist, pediatrician or dietetics via phone, chat or video call.
 • Lyme Disease Package - Coverage for tests, doctor's visit and payment of a one-time benefit if diagnosed.
 • ONKO package - second national medical opinion, teleconsultation of specialist doctors.
 • e-Rehabilitation - rehabilitation sessions at home under the remote supervision of an experienced physiotherapist.
 • School trip reimbursement - reimbursement for a paid school trip after an accident.
 • Care for a child hospitalized - for each day a parent or guardian stays.
 • Reimbursement of the cost of adjusting your home or vehicle after an accident.
 • Legal Protection - assistance of a lawyer in disputes.

 

4 options to choose:

Option I
SI* 80 000 PLN

128 PLN/ year

Option II
SI 40 000 PLN

80 PLN/ year

Option III
SI 30 000 PLN

55 PLN/ year

Option IV
SI 18 000 PLN

35 PLN/ year

*SI- Sum InsuredGet your child insured now!

 

 

Scan the QR code or go to: klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

and enter your customer ID: kyu3l

 

 

Confirmation of insurance is in the form of a certificate that is sent to the parent's email 

NEW!

 

InterRisk insurance offer for parents. You can find more information in the brochure.

 

Here you will find instructions for purchasing accident insurance "school".

 

If you have additional questions, please contact us: NNW_dziecko@mercer.com

Kontakt z naszym konsultantem

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach.

*Required Fields