Privacy

Privacy

Privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności użytkowników („Użytkownicy” a indywidualnie „Użytkownik”) korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.mercer.com.pl („Strona Internetowa”).
 2. Administratorem Strony Internetowej jest Mercer (Polska) sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043554, NIP: 5252141429, REGON:  01609427600000 („Administrator”).
 3. Administrator wchodzi w skład grupy Marsh & McLennan Companies, a pozostałe podmioty mające siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską i wchodzące w skład ww. grupy będące właścicielami i operatorami treści umieszczonych na lokalnych/krajowych stronach internetowych, są odrębnymi od Administratora podmiotami prawnymi.
 4. Administrator oświadcza, że posiada zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, które są właściwe dla poufności informacji i danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 5. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej jest dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności, zamieszczonej na Stronie Internetowej.
 6. Strona Internetowa skierowana jest do osób pełnoletnich.


§ 2. ZBIERANIE danych osobowych
 

 1. Użytkownik za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej może pozostawić swoje dane osobowe („Dane Osobowe”) w celu umożliwienia Administratorowi skontaktowania się z Użytkownikiem we wskazanym przez niego przedmiocie, w szczególności przekazania Użytkownikowi dodatkowych informacji o Administratorze lub jego działalności.
 2. Podanie przez Użytkowników Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne żeby umożliwić Administratorowi skontaktowanie się z Użytkownikiem we wskazanym przez Użytkownika zakresie.
 3. Administrator podejmuje niezbędne działania zmierzające do ochrony prywatności oraz poufności Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej. Przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych następuje zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych
 

 1. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem we wskazanym przez Użytkownika celu.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Administratora w postaci udzielenia Użytkownikowi dodatkowych informacji o Administratorze lub jego działalności, na żądanie Użytkownika.
 3. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom należącym do grupy Marsh & McLennan Companies (w tym podmiotowi mającemu siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej) w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania Danych Osobowych na serwerach lub platformach. Przekazanie Danych Osobowych do Stanów Zjednoczonych jest poprzedzone uzyskaniem przez Administratora odpowiednich zabezpieczeń w postaci stosowania standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisje Europejską oraz wiążących reguł korporacyjnych.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane i zostaną niezwłocznie usunięte po ustaniu tego celu.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych i prawo do przenoszenia Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadkach nieprzestrzegania przez Administratora przepisów prawa o ochronie danych osobowych użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 7. Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem: Mercer (Polska) sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa tel +48 22 376 62 21, e-mail: reception_warsaw@mmc.com.


§ 4. Przeglądanie zawartości Strony
 

 1. Administrator zbiera Informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt na Stronie Internetowej, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania. Administrator wykorzystuje przy tym sygnalizatory sieci Web (web beacon) w postaci przezroczystej grafiki i małe fragmenty tekstu, które wysyłane są do przeglądarki (cookies) za pomocą których informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytywane przez urządzenia należące do Administratora przy każdorazowym podłączeniu się do tego urządzenia Użytkownika.
 2. Administrator nie łączy Informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika, nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Używane przez Administratora narzędzia nie pozyskują danych z dysku twardego Użytkownika ani danych osobowych Użytkownika.
 3. Zebrane informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową, w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Strony Internetowej, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Stronie Internetowej oraz ulepszaniem zawartości Strony Internetowej. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną Internetową. Na podstawie w/w informacji mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Stroną Internetową. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Strony Internetowej.
 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez Administratora z plików cookies następuje za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej.
 5. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości wykorzystania przez Stronę Internetową plików cookies może spowodować, że niektóre części Strony Internetowej mogą nie działać prawidłowo.
 6. Ponadto, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa sieci i spójnej usługi dla wszystkich Użytkowników, Administrator może używać programów komputerowych do wykonywania takich czynności, jak monitorowanie ruchu w sieci, identyfikowanie nieautoryzowanego dostępu lub dostępu do informacji niepublicznych, wykrywanie wirusów i programów, które mogą zaszkodzić komputerom lub sieci Administratora, a także mogą monitorować i poprawić wydajność sieci Administratora i Strony Internetowej. Używane przez Administratora programy mogą wykrywać dodatkowe informacje z komputera Użytkownika, takie jak adres IP, adresy z pakietów sieciowych i inne informacje techniczne. Wszelkie takie informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa i działania sieci i systemów informatycznych Administratora.


§ 5. Uaktualnienia Polityki

Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmienianej treści Polityki Prywatności na Stronie Internetowej.