Obowiązek informacyjny - marketing                                                                                                                                                                                                                   

For English version scroll down

 

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Mercer (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 98 (dalej MERCER). MERCER przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwisko, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych MERCER. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes MERCER jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o usługach MERCER, w tym zaproszeń na konferencje branżowe lub art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj.

Twoja zgoda
MERCER będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz MERCER. Ponadto MERCER będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody wysyłając sprzeciw na adres mailowy privacycoordinator@mercer.com or GDPRlegal@mmc.com

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie masz prawa?


Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


Kontakt

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 

e-mail: privacycoordinator@mercer.com or GDPRlegal@mmc.com

 

Mercer (Polska) Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 98”

______________________________________________________________________________________________________

 

GDPR – Data Protection Notice - Marketing

 

Mercer (Polska) Sp. z o.o. with registered office in Warsaw at Aleje Jerozolimskie 98 (hereinafter “Mercer”) is the controller of your personal data.  The types of personal data involved in the processing may include the processing of below: name, surname, phone number and e-mail address. The consent for your personal data processing have been given voluntarily by you during our previous cooperation or your personal data have been collected from commonly available sources .

What is the purpose and the basis of processing you data?

Your personal data will be processing in Mercer’s marketing reasons. The legal basis for the processing of personal data for marketing purposes is Article 6(1) point f) of the GDPR, where the processing is necessary for the purposes of Mercer’s legitimate interests, as sending you marketing offers concerning Mercer’s services and also invitations for professional conferences or Article 6(1) point a) of the GDPR, i.e. your consent.  


Your personal data will be transferred to other receiver, who are Mercer’s processors and sub-processors.  Furthermore, Mercer may share your personal data to other receiver, if the obligation will arise from any of the legal provisions.


Your personal data may be transferred to third countries and international organizations, if the entities provided appropriate safeguards of personal data.


How long would we be processing your data?

Your personal data will be processed till you will object to the processing of your personal data or withdrawal of the consent sending your objection at e-mail address privacycoordinator@mercer.com or GDPRlegal@mmc.com

You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, which will not affect the lawfulness of the processing made before withdrawal of the consent.

Do you have any personal data rights?
You have the right to:

- access your personal data and obtain a copy of the personal data being processed;
- have your inaccurate personal data rectified;
- have your personal data erased (right to be forgotten) should the circumstances provided for in Article 17 of the GDPR arise;
- have the processing of your personal data restricted, in the cases referred to in Article 18 of the GDPR;
- object to the processing of your personal data, in the cases referred to in Article 21 of the GDPR;
- transfer the personal data you provided which are processed by automated means.

If you consider that the processing of your personal data is in breach of the applicable law, you may lodge a complaint with the supervisory authority (UODO, Stawki 2 street, Warsaw).

Contact

If you need further information about personal data protection or if you want to exercise your rights, please contact us at:

e-mail: privacycoordinator@mercer.com or GDPRlegal@mmc.com

Mercer (Polska)  sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (00-807) at Aleje Jerozolimskie 98.