Wskazane poniżej fundusze przeznaczone są dla klientów instytucjonalnych (w szczególności dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, banków oraz innych podmiotów zarządzających aktywami). Fundusze dostępne są dla polskich inwestorów między innymi za pośrednictwem platformy Allfunds.

Obecnie oferowane są cztery subfundusze funduszu parasolowego MGI Funds plc (fundusz parasolowy typu UCITS z siedzibą w Irlandii) zarządzanego przez Mercer Global Investments. W Polsce są dostępne jednostki w USD. Istnieje także możliwość zabezpieczenia kursu walutowego do PLN.

Oferta funduszy na styczeń 2021r.:

  Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund – fundusz indeksowy, którego aktywa są inwestowane głównie w papiery udziałowe spółek z rynków wschodzących tak, aby zachowanie funduszu i jego wyniki były zbliżone do wyników indeksu giełdowego MSCI Emerging Markets. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,12%.

Mercer Passive Global Equity Fund – fundusz indeksowy, którego aktywa są inwestowane przede wszystkim w papiery udziałowe, które w możliwie największym stopniu odzwierciedlają papiery wchodzące w skład indeksu giełdowego MSCI World Index (Net Dividends Reinvested) w USD. Indeks ten prezentuje wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji z rynków rozwiniętych. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,10%.

  Mercer Global High Yield Bond Fund – fundusz dłużny, którego aktywa są inwestowane w papiery dłużne poniżej ratingu inwestycyjnego zarówno emitowane przez rządy jak i firmy niemal z całego świata. Celem funduszu jest dążenie do wypracowania wyników powyżej indeksu ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (o 0,2–0,5% przed odliczeniem wynagrodzenia za zarządzanie i dystrybucję) średniorocznie w średniej lub długiej perspektywie. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,42%.
  Mercer Passive Sustainable Global Equity Feeder Fund – fundusz zarządzany pasywnie. Co najmniej 85% jego aktywów jest inwestowane w jednostki subfunduszu Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF. W efekcie wyniki funduszu powinny być podobne do wyników funduszu bazowego, a ten inwestuje głównie w globalne akcje i podobne papiery wartościowe, które w miarę możliwości odzwierciedlają udziałowe papiery wartościowe indeksu Solactive Sustainable Global Developed Equity Index. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,15%.

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach.

*Required Fields