Grupowe ubezpieczenie na życie zawierane jest przez pracodawcę celem ochrony życia i zdrowia pracowników.  Charakteryzuje się dużą elastycznością w doborze zakresu ryzyk objętych ochroną, ich wariantów i poziomu sum ubezpieczenia. Z uwagi na regulacje prawne jest zawsze ubezpieczeniem imiennym (to znaczy: potrzebne jest stałe aktualizowanie listy osób ubezpieczonych).

 

Na rynku funkcjonuje bardzo wiele rozwiązań, regularnie też pojawiają się nowe. Jako broker ubezpieczeniowy wspieramy pracodawców na każdym etapie zarządzania świadczeniem, zakres naszych usług obejmuje:

 

  1. Konstruowanie programu oraz benchmarking –  przedstawienie praktyki rynkowej dotyczącej ubezpieczeń na życie w branży klienta oraz stworzenie nowego programu lub analiza programu pod kątem zgodności z praktyką rynkową oraz rekomendacje zmian
  2. Przegląd rynku - przeprowadzenie konkursu ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia na życie pod kątem m.in. kosztów, warunków umowy oraz zakresu świadczeń
  3. Wdrożenie wybranego rozwiązania – w obszarach związany z zawarciem umowy, ustaleniem procedur administracyjnych, komunikacją programu, zebraniem dokumentów koniecznych do objęcia pracowników ubezpieczeniem
  4. Bieżąca obsługa programu – pod kątem admisnitracyjnym, komunikacyjnym, a także wsparcie w obsłudze roszczeń.

Główne cechy:
- elastyczność zakresu i sum ubezpieczenia
- pełna ochrona pracownika (ochrona życia i zdrowia pracownika i jego rodziny)
- wymaga zaangażowania administracyjnego od pracodawcy (zgłaszanie comiesięcznych zmian na liście ubezpieczonych, comiesięczne opłacanie składek)


W zależności od tego, jaki podmiot jest płatnikiem składki, grupowe ubezpieczenie na życie możemy podzielić na:


a. sponsorowane – podmiotem finansującym składki jest pracodawca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składka ubezpieczeniowa finansowana przez pracodawcę jest obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wysokość tej składki stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).


b. dobrowolne - podmiotem finansującym składki jest pracownik.

Składka za ubezpieczenie dodatkowe potrącana jest co miesiąc z wynagrodzenia netto pracownika w wysokości odpowiadającej wybranemu pakietowi ubezpieczenia.

c. mieszane – jest połączeniem ubezpieczenia sponsorowanego z dobrowolnym.

Część zakresu ubezpieczenia (istotna z punktu widzenia pracodawcy) finansowana jest przez zakład pracy, pozostała część zakresu jest dobrowolna - pracownik posiada możliwość dokupienia dodatkowego zakresu ubezpieczenia, który opłaca samodzielnie. Najczęściej pracownik decyduje się na dokupienie zakresu ubezpieczenia, który zapewnia ochronę życia i zdrowia członków najbliższej rodziny lub na dokupienie pakietu dzięki któremu podwyższa wysokość sum ubezpieczenia z pakietu finansowanego przez pracodawcę.

Sumy ubezpieczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie występują w formie:


a. kwoty stałej – wysokość świadczenia wyrażona jest kwotowo


b. proporcjonalnej do wynagrodzeń pracowników – wysokość sum ubezpieczenia kształtowana jest indywidualnie dla każdego pracownika i stanowi krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez danego pracownika.

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach.

*Required Fields