Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawierane jest przez pracodawcę w celu ochrony pracowników i ich sytuacji finansowej na okoliczność wypadków. W porównaniu do grupowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie NNW charakteryzuje się węższym zakresem świadczeń, ograniczonym jedynie do zdarzeń wypadkowych i zdrowotnych dotyczących samego pracownika.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać zawarte w formie:


a. imiennej – pracodawca zawiera ubezpieczenie na rzecz konkretnych osób, podając ich dane osobowe,
b. bezimiennej – pracodawca może zawrzeć umowę w formę bezimiennej, pod warunkiem, że do umowy ubezpieczenia przystąpią wszyscy pracownicy przynależący do danej grupy, która podlega ubezpieczeniu.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres krótkoterminowy lub roczny. Ubezpieczenie roczne nie wymaga bieżącego zgłaszania zmian liczby osób ubezpieczonych. Pracodawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia może zadeklarować liczbę osób ubezpieczonych przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz kalkulacji rzeczywistej liczby ubezpieczonych pracowników, dokonuje się korekty wpłaconej składki.


Składka opłacana i finansowana jest ze środków pracodawcy (Ubezpieczającego).

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach.

*Required Fields